PRIVACYVERKLARING

 

Het bestuur van de P.J.B. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor het bestuur van de P.J.B. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet het bestuur van de P.J.B. zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt het bestuur van de P.J.B. slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als lid verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

 

  1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Het bestuur van de P.J.B. verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die de P.J.B. kan aanbieden.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van de P.J.B. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over P.J.B. dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

De P.J.B. verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

 

  1. Bewaring van persoonsgegevens

De P.J.B. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

De P.J.B. hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie Reden Bewaartermijn
NAW gegevens Voor het bijhouden van een ledenbestand Einde lidmaatschap
Foto’s Voor het maken van plakboeken en bijhouden van het archief en promotie Onbeperkt
Contactgegevens Voor het op de hoogte houden van informatie over de P.J.B. en het incasseren van het lidmaatschapsgeld

 

  1. Delen van persoonsgegevens met derden

De P.J.B. deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

  1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de P.J.B. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. De secretaris van de P.J.B. zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen.

 

  1. Beveiliging van uw persoonsgegevens

De P.J.B. heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de P.J.B. via onderstaand adres.

 

Contactgegevens:

Naam: Plattelands Jongeren Bathmen

Adres: Prins Florisplein 2

Telefoonnummer: 0657276752

E-mail: pjbbathmen@hotmail.com

 Privacyverklaring 2022                                       Plattelands Jongeren Bathmen